Three Polish finalists of the “The Girls on Track – Karting Challenge” program were selected

Link do polskiej wersji artykułu: https://www.thepitcrewonline.net/2018/11/27/trzy-polskie-finalistki-programu-the-girls-on-track-karting-challenge-zostaly-wylonione/

After a special training program prepared by Gosia Rdest, three Polish finalists of the “The Girls on Track – Karting Challenge” program were selected. The girls will represent Poland in the European final of the challenge in Le Mans.

On Sunday, November 18th, during the Warsaw Motor Show, the names of three finalists of the Polish edition of the “The Girls on Track – Karting Challenge” program were revealed. After the successful, special training program prepared by Gosia Rdest, lasting from September to November, the jury chose: Natalia Lelek from Nosówka near Rzeszów, Joanna Piwowarek from Piaseczno near Warsaw and Michalina Sabaj from Krakow. In March 2019, the girls will go to Le Mans, where they will take part in the European final. As reserve drivers the jury selected Sara Kałuzińska from Gdynia and Kornelia Olkucka from Chotomów near Warsaw. For all of them, the D & D Motorsport karting team host a several-day test in the Italian Lonato as the preparation for the final of the challenge.

The “The Girls on Track” program is a FIA project for girls aged 13-18, aimed at discovering talents and creating an easier access to start their careers in motorsport. The long-term goal is to create a culture that facilitates and appreciates the participation of women in all aspects of motorsport.

The project consists of several stages. National eliminations took place this year in 8 European countries (Poland, Belgium, Finland, the Netherlands, Germany, Portugal, Slovakia and Sweden). Three winners of national elimination from each country will take a part in the European Final in March 2019, and six of the best athletes will take part in the professional Training Camps for FIA Drivers in 2019.

The Polish elimination of the project took place on 26th-27th May in Tychy and on August 11th in Rzeszów. The project gained a lot of interest – a total of over 170 drivers were recorded on a karting slalom specially set up for the elimination of the event.

Additionally, only in Poland, for the winners (14 girls), there were organized training sessions by Gosia Rdest. Under her supervision, Gosia Serbin and other specialists, there were practise seasons held on karting tracks, simulator training, conditioning classes, lectures on communication, presentations, etc.

Gosia Rdest, the author of the training program, sums up: “My goal was to share my knowledge and experience with the girls. I started my adventure with motorsport with karting, so I can fully identify with them. What surprised me the most during the training, it was great satisfaction for me to appear in a new role for me – a person who shares experience with young drivers. It was great to be able to observe/watch the participants’/girls’ progress, their enthusiasm and motivation. Each of them was unique and the selection became to be really tough. I hope to continue the program in the future. ”

The finalist Natalia Lelek is 15 years old and has so far she was karting amateurly, with her family. She wasn’t hiding the joy of choice: “I am very excited, I am very happy that I have been chosen. I know that I have a lot of work ahead of me because I want to present myself at Le Mans as best as I can to proudly represent myself and Poland. I believe this program is a great initiative, and the training what we had with Gosia really gave us a lot. For all of us, also for those girls who are not going further, it was a wonderful time and opportunity for self-development. ”
The next finalist Joanna Piwowarek from Piaseczno near Warsaw is 17 years old and has been karting four times a week for 5 years. Joanna, when she answered the question about the program, said: “Certainly, these were classes with Ms Joanna Janowicz (business advisor of interpersonal communication [editorial note]) during the first meeting, which helped us improve our self-esteem and self-confidence. The program was a great opportunity for me to further develop in the motorsport and an opportunity for others to notice the potential of Polish kart drivers. I am proud that I can represent Poland in the European final in Le Mans. ”

Michalina Sabaj, the last of the winning three, is 16 years old and has been karting for 8 years. She drives with a license in the ROK Cup competitions. Michalina says about the program: “Thanks to the training program, I learned how much work should be done to become a fully fledged driver. Now I know how many factors contribute to the good results on the track and what I need to work on. In addition, I learned to work in a group with other drivers. During the meetings, I gained new experiences and made many new and valuable acquaintances. I enjoyed the meeting in Gdynia the most. During this training I took part in practice on simulators, which was a new experience for me. Also very interesting were classes conducted by Gosia Rdest on social media in motorsport. The whole team of organisers, headed by Ms. Gosia Serbin and Mikołaj Pogonowski, created an atmosphere that gave me security and great joy. All competitors presented a very high level. I am really surprised by the choice. “

Trzy polskie finalistki programu „The Girls on Track – Karting Challenge” zostały wyłonione

Po specjalnym programie szkoleniowym, przygotowanym przez Gosię Rdest, zostały wyłonione trzy polskie finalistki programu „The Girls on Track – Karting Challenge”. Dziewczyny pojadą reprezentować Polskę w europejskim finale w Le Mans.

W niedzielę 18 listopada podczas Warsaw Motor Show poznaliśmy nazwiska trzech finalistek polskiej edycji programu „The Girls on Track – Karting Challenge”. Po zakończonym sukcesem, specjalnym programie szkoleniowym przygotowanym przez Gosię Rdest, trwającym od września do listopada, jury wybrało: Natalię Lelek z Nosówki k. Rzeszowa, Joannę Piwowarek z Piaseczna pod Warszawą i Michalinę Sabaj z Krakowa. W marcu 2019 dziewczyny pojadą do Le Mans, gdzie wezmą udział w europejskim finale. Jako zawodniczki rezerwowe wyłoniono Sarę Kałuzińską z Gdyni i Kornelię Olkucką z Chotomowa koło Warszawy. Dla całej piątki zespół kartingowy D&D Motorsport ufundował kilkudniowe testy we włoskim Lonato w ramach przygotowań do finału.

Program „The Girls on Track” to projekt FIA skierowany do dziewczyn w wieku 13-18 lat, mający na celu odkrycie talentów oraz stworzenie łatwiejszego dostępu do rozpoczęcia kariery w motorsporcie. Celem długofalowym jest stworzenie kultury, która ułatwia i docenia pełny udział kobiet we wszystkich aspektach motorsportu.

Projekt składa się z kilku etapów. Eliminacje krajowe odbyły się w tym roku w 8 krajach europejskich (Polsce, Belgii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Słowacji i Szwecji). Po trzy zwyciężczynie eliminacji z każdego kraju pojadą na Finał Europejski w marcu 2019 roku, a sześć jego najlepszych zawodniczek weźmie udział w profesjonalnych Obozach Szkoleniowych dla Kierowców FIA w 2019 roku.

Polskie eliminacje projektu odbyły się w dniach 26-27 maja w Tychach oraz 11 sierpnia w Rzeszowie. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem – odnotowano w sumie ponad 170 przejazdów na ustawionym specjalnie na potrzeby eliminacji slalomie kartingowym.

Dodatkowo, tylko w naszym kraju, dla wybranych podczas eliminacji 14 dziewcząt, odbył się cykl szkoleń autorstwa Gosi Rdest. Pod okiem jej, Gosi Serbin oraz innych specjalistów odbyły się zajęcia na torach kartingowych, treningi na symulatorze, zajęcia kondycyjne, wykłady z komunikacji, prezentacji, itp.

Gosia Rdest, autorka programu szkoleniowego, podsumowuje: „Moim celem było podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziewczynami. Sama zaczynałam swoją przygodę z motorsportem od kartingu, mogę się z nimi w pełni utożsamić. Co najbardziej zaskoczyło mnie w trakcie szkoleń, to jak wielką satysfakcję sprawiło mi wystąpienie w nowej dla mnie roli, osoby dzielącej się doświadczeniem z młodszymi zawodniczkami. Wspaniale było móc obserwować progres uczestniczek, ich zapał i motywację. Każda z nich była wyjątkowa, a wybór okazał się bardzo ciężki. Mam nadzieję na kontynuację programu w przyszłości”.

Finalistka Natalia Lelek ma 15 lat i do tej pory jeździła amatorsko, z rodziną. Nie kryła radości z wyboru: „Jestem bardzo rozemocjonowana, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana. Wiem, że przede mną sporo pracy, ponieważ chcę zaprezentować się w Le Mans jak najlepiej, godnie reprezentować siebie, a także nasz kraj. Uważam, że ten program jest super inicjatywą, a szkolenia, które miałyśmy z Gosią, naprawdę dużo nam dały. Dla nas wszystkich, również dla tych dziewczyn, które nie jadą dalej, był to cudowny czas i możliwość do samorozwoju.”

 

Finalistka Joanna Piwowarek z Piaseczna pod Warszawą ma 17 lat i od 5 lat trenuje karting po 4 razy w tygodniu. Joanna odpowiadając na pytanie o program, mówi: „Co w programie szkoleniowym podobało mi się najbardziej? Z pewnością były to zajęcia z Panią Joanną Janowicz (doradca biznesowy w zakresie komunikacji interpersonalnej – przyp.red.) podczas pierwszego zjazdu, które pomogły nam poprawić własną samoocenę i pewność siebie. Program był dla mnie ogromną szansą na dalszy rozwój w motosporcie i okazją, aby inni zauważyli potencjał polskich zawodniczek kartingowych. Jestem dumna z tego, że mogę reprezentować nasz kraj w finale europejskim w Le Mans”.

Michalina Sabaj, ostatnia ze zwycięskiej trójki, ma 16 lat i od 8 lat trenuje karting. Jeździ z licencją w zawodach ROK Cup. O programie mówi: „Dzięki programowi szkoleniowemu dowiedziałam się, jak dużo pracy należy włożyć w to, aby być pełnowartościowym kierowcą. Teraz wiem, ile czynników składa się na dobre wyniki na torze oraz nad czym muszę popracować. Dodatkowo nauczyłam się pracy w grupie z innymi zawodniczkami. Podczas zjazdów zyskałam nowe doświadczenia oraz zawarłam wiele nowych i cennych znajomości. Najbardziej podobał mi się zjazd w Gdyni. Podczas tego szkolenia brałam udział w zajęciach na symulatorach, co było dla mnie nowym doświadczeniem. Bardzo ciekawe były również zajęcia prowadzone przez Gosię Rdest o mediach społecznościowych w motorsporcie. Cały zespół organizatorów, na czele z Panią Gosią Serbin oraz Mikołajem Pogonowskim, tworzył atmosferę która dawała mi bezpieczeństwo i dużą radość. Wszystkie zawodniczki prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Jestem bardzo miłe zaskoczona wyborem”.

 

What’s up with the “Girls on Track – Karting Challenge

For all you young fans of racing – here is a “What’s up” with the “Girls on Track-Karting Challenge on and off the race track. After two rounds of in-country elimination the jury chose 14 candidates to further train and compete for three slots on the final race challenge at Le Mans in 2019.

The circuits chosen for the elimination races were set to the specifications set by the FIA. The races had a very technical character as the driving skills of the contestants had to be clearly demonstrated and measured by this same standard. Challenges included sharp turns, high speed sections, slaloms and rapid switch-backs. Negotiation of traffic cones set very close to one another and there were penalties for coming in contact with them.

Gosia Rdest, the Ambassador of the program, was there for the Girls during both elimination in Tychy on May 26-27, 2018 and in Rzeszów on August 12-13, 2019. Gosia, who started her own racing career at the Karting track being just 12 years old, fully understands the adrenaline rush, the unmatched feeling of being #1 on the podium both in Karting and now in speed racing. She has and is racing on race tracks all over the world from Daytona to Dubai. She also knows the feeling of despair of a race gone wrong, regardless of whose or what’s fault. She knows what it feels like when your hard work, training, sacrificing time with family and friends, all of it goes down the drain because of a mistake, bad weather, car failure etc. But she, also knows the most important thing. She knows how to get pass all of this, pick herself up, “get it together” and stand up and race and do her level best to race better than she has ever done before. She now that past mistakes are not to dwell on it, but to learn from them and she knows that the only competitor that we truly race against today is ourselves from the day before. So she was there to cheer and support and show that it is possible if you truly want it and are willing to work hard to get it.

But, Gosia also knows, from her own experience, that the iron will, talent and passion are not enough if the knowledge element is missing from the equation. And this is where the training program come in. All fourteen finalists will participate in a three month follow-up training program prepared by Gosia in cooperation with the Polish Motorsport Association (PZM) and a group of dedicated enthusiasts and pros of the motor sport. Participating in four program blocks, offered during a two-day weekend courses spanning over 3 month period, the Girls will learn “what it means and what it takes to be a successful race driver”. But they will learn more than that. as the curriculum includes: “the technical vocabulary of racing”; “Successful teamwork”; “interpersonal communication skills”; “self-perception; self-assessment, self-imaging and planning for success. There also will be a bloc on the Motorsport related professional opportunities, such as Motorsport journalism, personal managers and trainers of race drivers; dietitians and health advisers, technical support staff and more.

The training starts in September with a visit to the Polish Motor Championship Race in Poznań. Under Gosia’s supervision the Girls will visit the garages and the “PITS” and observe the work of the technical support staff and the training of the race drivers. The cherry on the cake will be a ride on the track with Gosia being seated on the next to the driver seat. So buckle up Girls and get your adrenaline flowing.
“We want to show to the Girls the “entire scene of the Motorsport” demonstrate to them that it comes as a complete set of tasks, skills, talents and activities. Even the best, most talented, race driver would not be able to race and win without the support of the best talents that work tirelessly behind the scene. Racing is a team-effort and there are plenty of opportunities to find a challenging career within the Motorsport not only as a race driver. For an example great communication and personal skills are needed for fundraising. And everyone knows that racing will not be capable to operate without the financial backing of patrons. We are very proud to have Ravenol as one of the sponsors of this training program. The Company has been involved in supporting women in Motorsport for some time now. Ravenol has sponsored me personally for the two last seasons. I am very thankful that Ravenol has agreed to extend our cooperation to include the Girls on Track-Karting Challenge project. I am keeping my fingers crossed for all the Girls. Yes, only three of the finalists will compete at Le Mans, but all of them will acquire portable skills to carry with them wherever their life may lead them and hopefully make long-lasting friendships built upon true and honest competition and teamwork.”

So yeah, that’s it for now. Keep your fingers crossed for the Girls and stay tuned for more info!

Co słychać w programie „Girls on Track – Karting Challange”?

Dla wszystkich młodych fanów motosportu i nie tylko, przedstawiamy krótkie wiadomości „ z ostatniej chwili” na temat „Girls on Track – Karting Challenge”. Po dwóch rundach krajowych eliminacji, jury wybrało 14 finalistek. Wszystkie będą uczestniczyły w programie szkoleniowym. Trzy najlepsze wezmą udział w europejskim finale w Le Mans w 2019 roku.
Tor kartingowy na potrzeby eliminacji został ustawiony zgodnie z wytycznymi FIA. Miał bardzo techniczny charakter, tak by kandydatki mogły w pełni zaprezentować swoje umiejętności i zostać ocenione według tych samych standardów. Nie zabrakło szybkiej sekcji, nawrotu, zawijki, slalomu. Pachołki były rozstawione bardzo ciasno. Za dotknięcie pachołka naliczany był czas karny .
Gosia Rdest, ambasadorka akcji, była obecna podczas obu rund eliminacji – 26-27 maja w Tychach i 12 sierpnia w Rzeszowie. Gosia, która sama rozpoczynała karierę na torze kartingowym w wieku 12 lat, w pełni rozumie emocje towarzyszące wyścigom – przypływ adrenaliny i z niczym nie mogące się równać uczucie, gdy zawodnik staje na pierwszym stopniu podium. Dawniej w kartingu dziś na torach wyścigowych całego świata, od Daytony po Dubaj Gosia często gości na podium. Ale zna także gorzki smak rozczarowania, gdy wyścig się nie udaje, niezależnie z czyjej winy i gdy cała ciężka praca włożona w treningi, przygotowania idzie na marne – w wyniku czy to błędu czy usterki samochodu. Ale wie także rzecz najważniejszą – jak stawić czoła przeciwnościom, podnieść się po upadku i z podniesioną głową iść dalej ku upragnionemu celowi, silniejsza niż poprzednio. Wie, że błędy nie są po to, by je rozpamiętywać, ale po to, by się na nich uczyć, bo tak naprawdę jedyny przeciwnik, z którym dzisiaj walczymy, to nasze ja z dnia poprzedniego. Z tego powodu, była właściwą osobą, by dopingować i wspierać, by udowadniać, że wszystko jest możliwe, gdy tylko tego chcemy i nie boimy się ciężkiej pracy.
Jednak żelazna wola, talent i pasja to nieraz za mało, jeżeli zabraknie w tym równaniu czynnika wiedzy. I właśnie tutaj odpowiedzią jest program szkoleniowy. 14 finalistek weźmie udział w trzymiesięcznym programie treningowym przygotowanym przez Gosię Rdest we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym (PZM) oraz grupą ekspertów. Podczas szkolenia, składającego się z czterech bloków tematycznych, realizowanych w weekendy od września do listopada, dziewczęta dowiedzą się, co to znaczy być kierowcą wyścigowym i co potrzebne jest, by osiągnąć sukces na torze. Nauczą się ponadto wiele więcej. W programie znajdą się takie tematy jak: „techniczne słownictwo wyścigowe”, „efektywna praca zespołowa”, „komunikacja interpersonalna”, „samo-postrzeganie; samoocena i planowanie sukcesu”. Jest również blok poświęcony profesjom związanym z wyścigami, a jest ich naprawdę bardzo dużo – od dziennikarzy sportowych, komentatorów, menadżerów i kierowników zespołów, po trenerów i mechaników.
Program szkoleniowy rozpocznie się we wrześniu podczas rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski (WSMP). Pod okiem Gosi Rdest, uczestniczki zwiedzą boksy i tor oraz zyskają szansę, by podglądać pracę mechaników i kierowców w akcji. Wisienką na torcie będzie przejazd z Gosią na prawym fotelu wyścigowego samochodu.
Gosia mówi: „ Chcemy pokazać dziewczynkom zaplecze wyścigów i pokazać, że motorsport to cały zestaw umiejętności, talentów, zajęć i aktywności. Nawet najbardziej utalentowany kierowca nic nie wskóra bez całego zespołu ludzi, którzy pracują na sukces za kulisami. Wyścigi to praca zespołowa i w związku z tym jest mnóstwo możliwości rozwijania kariery w ich obrębie, nie tylko w charakterze kierowcy. Na przykład umiejętności interpersonalne są niezbędne w procesie pozyskiwania funduszy. A jak wszyscy wiedzą, ściganie nie jest możliwe bez finansowego wsparcia sponsorów. Bardzo się cieszę, że jednym z głównych sponsorów naszego programu szkoleniowego dla dziewcząt została firma Ravenol. Ravenol już od jakiegoś czasu jest zaangażowany w promowanie kobiet w motorsporcie. Od dwóch sezonów jest to mój personalny partner. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że firma zdecydowała się rozszerzyć współpracę na projekt „Girls on Track-Karting Challenge”, który jest wyjątkowo bliski mojemu sercu. Trzymam kciuki za dziewczyny. Tak, tylko trzy z nich pojadą do Le Mans, ale wszystkie zdobędą przydatne umiejętności, które zostaną z nimi, gdziekolwiek je życie poprowadzi i mam nadzieję, że zyskają coś równie ważnego – długotrwałe przyjaźnie, zbudowane na pracy zespołowej i uczciwym współzawodnictwie”.
Trzymajcie kciuki za dziewczyny i bądźcie na bieżąco – będziemy informować o przebiegu programu.

Dziewczyny na karty – Gosia Rdest

Gosia Rdest – utalentowana Polka jest ambasadorem programu The Girls On Track – Karting Challenge. Gosia także była zaangażowana w tegoroczny Dzień Kobiet zorganizowany przez nas – wywiad można przeczytać tutaj.

Wyścigi, adrenalina, prędkość, wyzwanie, siła, niekończące się treningi, samodyscyplina. Tylko ty i samochód. I maksymalna koncentracja, nieraz przez kilka godzin – serio, czy to wszystko jest dla dziewczyn?
Oczywiście! Jestem pewna, że właśnie taką odpowiedź uzyskalibyście od każdej z blisko setki nastolatek, które wzięły udział w pierwszych eliminacjach do programu the Girls on Track – Karting Challenge, którego mam zaszczyt być Ambasadorką.

Dwudniowe eliminacje miały miejsce w Tychach 26/27 maja, 2018. Przyciągnęły prawie 100 dziewczyn w wieku 13 – 18 lat, które chciały spróbować swoich sił i szczęścia na specjalnie przygotowanym na tę okazję torze kartingowym. Każda z dziewcząt miała trzy przejazdy. Pierwszy testowy, a następnie dwa na czas. To był naprawdę fantastyczny widok móc obserwować dziewczyny rywalizujące z takim zacięciem na naprawdę wysokim poziomie. Każda z nich dała z siebie wszystko, by okazać się najlepszą. Patrząc na nie, nie mogłam powstrzymać się od wspomnień dnia, w którym to mnie Tata zabrał po raz pierwszy na tor kartingowy. Miałam wtedy 12 lat i całkowicie połknęłam bakcyla. Wyścigi do dzisiaj są moją największą pasją i miłością.

Start eliminacji w Tychach

Tor był wymagający, by dać jury możliwość właściwej oceny umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodniczek. Oglądanie współzawodnictwa dziewczyn było naprawdę ekscytujące. Ostatecznie, jury złożone z członków Polskiego Związku Motorowego (PZM), wybrało 8 finalistek. Musiało być to bardzo trudne zadanie, bo wszystkie dziewczyny dały z siebie wszystko. Kluczowym czynnikiem, decydującym o wyborze, był oczywiście czas przejazdu. Poza tym, brano pod uwagę generalne predyspozycje i wyczucie przestrzenne. Bardzo ważna była także „rozmowa kwalifikacyjna”, przeprowadzana zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Celem było wyłonienie kandydatek, które naprawdę chcą się ścigać, wysoce zmotywowanych i zdeterminowanych, by motorsport odegrał w ich przyszłości dużą rolę. Poziom kandydatek był oczywiście zróżnicowany, ale ogólnie rzecz biorąc, określam go jako bardzo satysfakcjonujący. Można było zauważyć kilka dziewcząt, które wyróżniły się znacznie większą motywacją i potencjałem.

Następna runda eliminacji odbędzie się w sierpniu. Ostatecznym etapem programu jest finał, w którym kandydatki z ośmiu krajów europejskich zmierzą się na słynnym torze Le Mans. To niesamowita szansa. Znaleźć się tam wśród najlepszych z najlepszych z ośmiu państw; ścigać się z nimi; potencjalnie stanąć tam na podium – na absolutnie legendarnym Le Mans; i przywieźć do domu trofeum. Czy to samo w sobie nie jest wystarczającą nagrodą? Prawdopodobnie jest.

Uczestniczka The Girls On Track

Ale razem z Polskim Związkiem Motorowym wierzymy, że dziewczyny powinny zyskać dzięki temu programowi jeszcze więcej – możliwość rozwoju i szlifowania umiejętności, zintegrowania się z grupą podobnych sobie entuzjastek, które razem dowiedzą się więcej o świecie motorsportu. Wyścigi są moim życie, a moje życie jest wyścigiem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie będę mogła się ścigać całe życie. Jak w każdym sporcie – patrząc długoterminowo – czas nie stoi po naszej stronie. Ale w tym momencie, wyścigi to całe moje życie i robię wszystko co w mojej mocy, by utrzymać taki stan przez jak najdłuższy czas.

Zaczęłam moją przygodę z motorsportem właśnie od kartingu. W 2011 roku, zdobyłam tytuł Mistrza Polski w Kartingu. Następnie reprezentowałam kraj w Polskiej Kadrze Narodowej za granicą. Dzisiaj ścigam się na torach wyścigowych na całym świecie, od Dubaju po Daytonę. W tym sezonie walczę o tytuł w Mistrzostwach Europy GT4. Jest to niesamowicie ekscytująca przygoda, okupiona niezliczonymi godzinami treningów, zarówno na torze jak i na siłowni, ciągłymi podróżami i czasami ciągnącymi się w nieskończoność godzinami oczekiwania na lotnisku. Zawsze stawiałam ściganie ponad wszystko inne. I nigdy nie zamieniłabym tego na nic innego.

Gosia Rdest stawiała pierwsze kroki w kartingu, 2009 rok

Czy idealnie odnajduję się na torze? Czy zrozumiałam naturę bestii? Czy umiem ją poskromić? Do pewnego stopnia tak, choć nadal zdarzają się niespodzianki i momenty, w których nerwy napinają się do granic możliwości. Jak to mówią, „na torze wyścigowym nie ma chwili nudy”. To jest właśnie to, co sprawia, że zmysły nieustannie są wyczulone, wciąż jesteś w maksymalnym skupieniu, a umiejętności u szczytu możliwości. Bo gdy siedzisz za kierownicą samochodu, każda setna sekundy ma znaczenie; i możesz wtedy liczyć tylko na siebie.

Czy pamiętam jeszcze jak to było stawiać pierwsze kroki w kartingu? Oczywiście! Tego się nie zapomina. Nadal pamiętam wszystkie pytania, które mnie nurtowały, a jedyną osobą, do której mogłam się z nimi zwrócić był mój Tata. Nieznana mi wtedy terminologia brzmiała tym bardziej magicznie, że podana w obcym języku. Te wszystkie rzeczy, które z czasem stały się naturalnymi odruchami i sprawami oczywistymi, wtedy takie dla mnie nie były. Miałam i nadal mam szczęście spotykać na swojej ścieżce wspaniałe osoby, które są w stanie mną pokierować i zawsze służą pomocą. Mam szansę ścigać się i uczyć od najlepszych. Przede wszystkim, w moim narożniku zawsze stał i stoi mój najwierniejszy kibic i najlepszy przyjaciel – mój Tata, który jest dla mnie największym wsparciem.

Ale czasami pojawiały się momenty samotności i niepewności, zwłaszcza na początku. To właśnie dlatego, we współpracy z PZM i grupą zaprzyjaźnionych ekspertów, opracowaliśmy 6-miesięczny program treningowy dla grupy finalistek. Składa się z sześciu dwudniowych warsztatów, podczas których dziewczęta nie tylko będą miały okazję poprawić praktyczne umiejętności za kierownicą, ale także poznają specjalistyczne słownictwo w języku angielskim i popracują nad komunikacją interpersonalną, by jak najlepiej móc komunikować się z zespołem i innymi zawodnikami. Przewidziano blok tematyczny o życiu po ściganiu, czyli o profesjach dla tych dziewcząt, które chciałyby związać swoje życie zawodowe z motorsportem, czy to jako dziennikarki sportowe, trenerki, specjalistki do spraw komunikacji w zespołach wyścigowych i nie tylko. Finalistki dowiedzą się o budowaniu relacji w zespole i jak pracować nad swoją motywacją i samodyscypliną. Najbardziej pragniemy, by uczestniczki nie tylko stały się najlepszymi kierowcami, ale przede wszystkim najlepszymi ludźmi.

Bardzo się cieszę, że PZM objął patronat nad akcją; że Rafał Sonik również został ambasadorem projektu, a rzesza innych znanych osób ze świata motorsportu i nie tylko, zaangażowała się we wsparcie i nagłośnienie akcji. Całym sercem wierzę, że jest to wspaniała okazja, by pokazać dziewczynom niezwykły świat motorpsortu i możliwości, jakie przed nimi stoją, by w tym świecie aktywnie uczestniczyć, jeśli nie jako kierowcy, to jako specjalistki w innym dziedzinach. I oczywiście będę trzymać mocno kciuki za naszą polską reprezentację podczas finału w Le Mans!

Więcej informacji: www.girlsontrack.pl

Girls on Track – The Karting Challenge – Gosia Rdest

Gosia Rdest – the talented driver is ambassador of The Girls On Track – Karting Challenge. Gosia also was involved in our International Woman’s day – read our interview with her.

Polish version: thepitcrewonline.net/2018/07/06/dziewczyny-na-karty-gosia-rdest/

Racing, adrenaline, speed, endurance, challenge, power, endless trainings, self-discipline. Only you and the car. And full focus for sometimes several hours? Truly, is all that for girls?
But of course! This would be, I am sure, the answer that you would hear from any of the almost hundred teenage girls whom participated in the first round of elimination for the Girls on Track- Karting challenge program, for which I have the honor to be the Ambassador.

The two day elimination was held in Tychy on May 26/27,2018.  It attracted almost 100 teenage girls wanting to try their skills and luck on the specially constructed karting track for the occasion karting track.  There were three challenge sessions. First, the test session and then two more for the best time score. It was spectacular to see the girls go and how fierce the competition was. Each of them truly did her level best to win.  Looking at them, I could not help, but to think back to the day when my Dad took me karting for the first time. I was 12 at the time and I got hooked on racing. And it is still my greatest passion.

Start of the qualifying in Tychy

The track was demanding to give the jury the opportunity to truly asses the abilities, skills and the potential of the contenders. It was exciting to watch the girls compete. The jury made up of members of the Polish Motorsport Association (PZM), they selected 8 finalists. It must have been tough because all the girls tried so hard. The key factor was the time of the ride.  Considered also were general disposition, spatial orientation and the overall potential of the contenders. There  was also one-on-one interview that was carried in both Polish and English which gave the PZM a better understanding of the drivers. The goal was to assess the self-motivation, dedication and determination to make the Motorsport a big part of their future. The level of performance was different, of course, but overall it was quite high. Several contenders demonstrated a significantly higher level of motivation, predispositions and the passion to win?

The next round of the elimination will be held in August. The final goal of the program is for the girls to compete with their counterparts from eight other countries in the  European Finals of the program at the famous Le Mans Race Track. This will be an incredible opportunity. To be there with the best of the best from eight other countries; to race with them and to potentially stand on the podium there – at the famous Le Mans; and to bring home the trophy. Would this not be grand? Would it not be enough? Perhaps, yes.

The participant of The Girls On Track

But together with the Polish Motorsport Association (PZM), we believe that there should be something more for the girls in this program that will help them polish and develop their skills, to bond with the group to learn more and to understand more about racing and motorsport.  Racing is my life and my life is racing. I know, of course, that I will not be able to race for the rest of my life. As with any sport ? when taking the long-term view ? time is not on our side. But for now, racing is my life and I will do my level best to keep it that way for long time.

I started my car racing adventure with Karting. In 2011, I won the Polish Championship Competition. Later I represented Poland as a member of the Poland?s National Team. Today, I race  on race tracks all over the world from Dubai to Daytona. This season I am racing in the GT4 European Championship. It has been, and it is an exciting journey, an adventure that was paid for by putting racing before and above other things; endless hours in training, both on the track and in the gym, countless airplane trips and, what sometimes seem as endless, times spent waiting at the airports. I would not give it up for anything in the world.

Gosia Rdest took the first steps in karting, 2009

  Do I know my way around the track now? Do I understand the nature of the beast?  Have I tamed it?  To some extent, yes, although there still are surprises and nerve wracking moments. As they say there is never a dull moment at the racetrack.  But, all in all, this is a part of the wonder, it keeps you focused and on your toes. It keeps your skills sharp and your attention where it needs to be. Because, when you are at it, there behind the wheel, every particle of every minute and every second matters; and you are all that you have to depend on.

  Do I still remember, what first steps in Karting was like? But, of course. It is something that you never forget.  I still remember all the questions that I wanted to ask and the only person I could turn to ask them was my Dad. The magic terminology that I did not know and then the same terminology even more magic because in a foreign language. The things that were there, and still are, to learn, internalize and make it a part of your natural reflexes and responses. The entire you, as the race driver, that you must develop and keep working on improving it day after day, minute after a minute, a race after a race.  I was and am lucky, I met some wonderful people who helped and guided me, had raced with the best and had the opportunity to learn from them, and most of all there always was and is my Dad, my best fan and best friend who is the backbone of my support.

But is does get lonely and scary, especially at the beginning.  Therefore, together with PZM and a group of expert-friends, we put a 6-month training program for the selected finalists.  The program consists of six two-days hands-on training sessions – during which the girls would not only have opportunities to improve their practical driving skills, but also acquire the critical technical English vocabulary and interpersonal communication skills to communicate with the support teams and to be able to converse freely with their counterparts. There will be  a workshop on life after racing, and the professional opportunities for those who would like to make Motorsport their professional life. Just like Motorsport journalism, becoming a personal trainer, or becoming  a specialist within the media and Motorsport branding campaigns and many more. They will also learn about team building, developing their personal and interpersonal skills and how to sustain self-motivation and self-discipline. We truly want the girls, not only to be best as race drivers, we want to help them be the best, at what is most important, to be best at being people.

I am very happy PZM has the overall patronage over the program. That Rafa? Sonic has also accepted the ambassador function for this program and that many other well-known persons from the Motorsport, moto-journalism and  other professional domains are involved in promoting this program. I believe, with all my heart, that this is a wonderful occasion to truly show the girls what Motorsport is and how many opportunities are in it even for those who do not decide to make racing their life but would love to stay professionally involved with the Motorsport. And of course, I will keep my fingers crossed for our Polish team to be the best, at Le Mans Race Track.

©2014-2024 ThePitCrewOnline